[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
ชื่อ

URL or Email


ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(Smilies)

  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดกิจกรรมโครงงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
ผู้เขียน : losc
เข้าชม : 1541
พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

 

โครงงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลักการและเหตุผล    
 โครงงานฉบับนี้เกิดจากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นในบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ   รวมถึงการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร  โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น บริบทของสังคมไทยในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน มาเป็นสื่อการเรียนรู้และเนื้อหาในการจัดการเรียน โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องการทำกระติบข้าวจากต้นกก ของชาวบ้านละเอาะ
ดังนั้น การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียน โดยให้ความรู้ ความชำนาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น พร้อมกันนั้นยังเป็นการแก้ปัญหาการละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กไทยและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าอันดีงามของศิลปหัตถกรรมอันมีค่ายิ่งของชุมชน ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นการกระจายอำนาจ กล่าวคือให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพความต้องการได้
 
 
วัตถุประสงค์
1.             เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ที่ต้องการนำเอาศิลปหัตถกรรมของชุมชน คือ การทำกระติบจากต้นกก บรรจุไว้ในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2.             เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนมี                    เจตคติที่ดี มีความรัก ความภาคภูมิใจ และรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.             ชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา สนับสนุน ให้มีการนำ                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษต่อไป
 
 
เป้าหมาย
1.               ด้านปริมาณ
1)             ทำกระติบข้าวจากต้นกก
2)            สมาชิกเข้าร่วมโครงงาน 33   คน
 
2.              ด้านคุณภาพ
1. ผลงานทำกระติบข้าวจากต้นกกมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน 
2. สมาชิกของโครงงานมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในงานประดิษฐ์
3. สมาชิกของโครงงานมีความรักและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
4. สมาชิกของโครงงานทุกคนตระหนัก เห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญา   ท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
 
ระยะเวลาดำเนินการ
              ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554
วิธีดำเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1.              ประชุมกลุ่มสมาชิกร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาเพื่อวางแผนงาน
2.             เขียนโครงงานเสนอคุณครูที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาเสนอแนะ
3.             จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้สมาชิกรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
ขั้นดำเนินการ
1.             ศึกษา ค้นคว้า สืบค้น เกี่ยวกับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.             ศึกษาค้นค้า สัมภาษณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน
3.             ศึกษา ค้นคว้า สืบค้น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และลักษณะทั่วไปของต้นกก
4.             ศึกษา ค้นคว้า สืบค้น เกี่ยวกับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.             ศึกษาค้นค้า สัมภาษณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน
6.             ศึกษา ค้นคว้า สืบค้น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และลักษณะทั่วไปของต้นกก
7.             เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ และร่วมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นสรุปผล
สรุปผลจาก
1. ผลงานการทำกระติบข้าวจากต้นกก 
2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
             3. ใบงาน
              4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              6. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
งบประมาณ
-                    ได้ จากผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงงานคนละ 20 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงงาน
-                   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านละเอาะ ทุกคน
 
 
 
วัสดุอุปกรณ์
1.             ต้นกกแห้ง ( ผึ่งแดดประมาณ 5 วัน )
2.             เข็ม
3.             ด้ายหรือเชือก
4.             กรรไกร
5.             กิ่งต้นตาล
ขั้นตอนการทำกระติบข้าวจากต้นกก
การทำตัวและฝากระติบข้าว
1.              ม้วนต้นกก 1 เส้นทำเป็นวงกลมคลาย ๆ กับแหวน
2.             นำด้ายมาพันรอบ ๆ วง ( ในข้อ 1 ) จนเต็มวง
3.             เมื่อด้ายเต็มวงแล้วนำกก จำนวน 4 เส้นมาเรียงตามแนววงกลมแล้วใช้เข็มเย็บให้แน่นทีละแถว ถ้ากกเส้นใดหมด ให้นำกกเส้นใหม่มาวางต่อเส้นเดิมแล้วเย็บตามปกติ
4.             เมื่อได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต้องการแล้วให้ดึงกกวางเรียงทับกันเป็นชั้น แล้วเย็บตามปกติ
 ( เพื่อทำให้ทรงสูงเป็นฝาหรือตัวกระติบข้าว )
5.              เย็บตามปกติจนได้ขนาดที่ต้องการ
6.             ทำเหมือนข้อ 1-5  แต่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการปิด ( ฝากระติบข้าว)
7.             ด้านข้างของฝากระติบ 2 ข้าง ใช้เชือกร้อยทำเป็นบ่วงเพื่อเอาไว้คล้องเชือกที่ทำสายกระติบข้าว
การทำฐานกระติบข้าว                                                       
1.             นำกิ่งต้นตาลมาตัดแล้วเอาแต่ส่วนนอกของกิ่ง
2.             เหลาให้อ่อนตามที่ต้องการ
3.             นำกิ่งตาลมาม้วนทำเป็นวงกลมโดยวัดขนาดให้พอเหมาะกับตัวกระติบข้าวแล้วเย็บด้วยเข็มเพื่อให้กิ่งตาลเชื่อมติดกัน
 
 
การประกอบกระติบข้าว
1.             นำฐานที่ได้ มาเย็บติดกับตัวกระติบข้าวโดยใช้เข็มเย็บเป็นจุดประมาณ 4-5 จุด
2.             ใช้สว่านแจะฐานกระติบข้าว 2 จุด แล้วนำเชือกมาร้อยที่รูที่เจาะไว้เพื่อทำเป็นสายกระติบข้าว
3.             ปิดฝากระติบข้าวแล้วร้อยเชือกเข้าไปในบ่วงตรงฝากระติบข้าว
4.             มัดปมเชือกด้านล่างของฐานให้แน่น
5.             ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน
การทำให้ต้นกกแห้ง
      1.    นำต้นกกสดมาล้างทำความสะอาด
1.             กรีดต้นกกด้วยมีดแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน
2.             นำต้นกกที่กรีดแล้วไปผึ่งแดดประมาณ 5 วัน จะได้ต้นกกแห้งที่เหมาะแก่การทำงานประดิษฐ์
3.             ต้นกกแห้ง 1 กำมือ สามารถทำกระติบข้าวได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
 1. คอมพิวเตอร์ ( อินเทอร์เน็ต)
 2. ภาพ
3. สื่อจากของจริง
4. แหล่งเรียนรู้จากชุมชน ( ปราชญ์ชุมชน)
       5. หมู่บ้านละเอาะ
       6. ใบงาน
7.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการ
8. แบบประเมินผลงาน
      9. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     10. แบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 
 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.             ช่วยลดภาวะโลกร้อน
2.             มีรายได้ระหว่างเรียน
3.             รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.             ใช้ทรัพยากรที่ในในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
5.             ประดิษฐ์ของใช้เองได้ตามจินตนาการ
6.             มีทักษะด้านงานประดิษฐ์
7.             มีทักษะในการใช้ชีวิต
8.             ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
9.             ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนมีเจตคติที่ดี
 มีความรัก ความภาคภูมิใจ และรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.      ชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา สนับสนุน ให้มีการนำ                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษต่อไป
                                                               
การประเมินโครงงาน
1. ผลงานการทำกระติบข้าวจากต้นกก 
2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
             3. ใบงาน
              4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              6. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 
 
 
ผลที่ได้รับจากโครงงาน
 
 
1.             ช่วยลดภาวะโลกร้อน
2.             นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
3.             นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.             ใช้ทรัพยากรที่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
5.             ประดิษฐ์ของใช้เองได้ตามจินตนาการ
6.             มีทักษะด้านงานประดิษฐ์
7.             มีทักษะในการใช้ชีวิต
8.             ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
9.             นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนมีเจตคติที่ดี
 มีความรัก ความภาคภูมิใจ และรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.      ชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา สนับสนุน ให้มีการนำ                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษต่อไป
 
 
ภาพกิจกรรม
                          
                                                                                                                                                     
 
 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 8 / พ.ย. / 2557
      ประกาศผลสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 25 / มิ.ย. / 2556
      ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 / มิ.ย. / 2556
      สรุปเหรียญรางวัลแข่งทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 19 / ต.ค. / 2555
      จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 17 / ส.ค. / 2555ความคิดเห็นที่ 1 จันทร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 01:03:15

  ข้อความ :

     Bertha Green Monday Deals Michael Kors Bags On Sale Allowing us to receive within one score.Because he walked slowly for the dugout, Indians fans let Jimenez learn how they felt about his latest poor performance. http://www.greenmonday-sales.com/Green-Monday-Sales-Michael-Kors-Purse.html Great card to increase your collection.However these numbers alone aren what make Harris a more suitable point guard. http://www.greenmonday-sales.com/Green-Monday-Michael-Kors-Handbags-Outlet.html The perfect team blog platforms also allow an editor to learn posts before publishing and manage your complete blog as seamlessly as it can be.Following are some of the best blogging applications and cms for team blogs. http://www.greenmonday-sales.com/Green-Monday-Deals-Cheap-Michael-Kors-Handbags.html

โดย : BerthaMl    ไอพี : 192.99.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อาทิตย์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 22:42:00

  ข้อความ :

     Bernice http://electiondaysales.ishappynow.com/thanksgiving-sales-cheap-coach.html Due to the public attention towards cellular phones most companies offer basic phones on a cheaper price.A minimum of Oracle isn't alone. thanksgiving sales coach No temptation is actually great that any of us can't overcome, and neither is this issue.Two planes one from Manhattan La Guardia airport and the other from Moscow arrived in Vienna within minutes of each other, parked nose to tail at a remote section at the tarmac, then spent around an hour and a half before departing as quickly. thanksgiving sales coach shoes ling instead through the list of core sports.It is crucial that your kitten receives the correct dose with the worm medication and the requires you're sure your kitten weight. http://electiondaysales.ishappynow.com/thanksgiving-sales-discount-coach.html

โดย : BerniceMl    ไอพี : 192.99.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อาทิตย์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 02:52:29

  ข้อความ :

     Atalanta Cyber Monday Deals Coach Overstocks By way of example, the leather watches also come in a wide range of styles a majority of these as the baggage enjoy or double wrap watch using a padlock enjoy confront.Tiger Woods what food was in China, Macau and Singapore doing corporate outings along with an exhibition before you go to Turkey soon for his second regular European Tour event of the year. Cyber Monday Sales Coach Closeouts My spouse and i learn about lots of results made by undertaking greater number of these fitness routine, Severely concerning an example present an attempt! Really it is 20mins on a regular basis in 4 weeks.Can't be unsuccessful. Cyber Monday Sales Coach Outlet Online ' As soon as i think of lots of the awards to choose from, the Oscar is usually that validation you're being identified by your peers as the best of the best.Arthur Patrelli will make an appearance in the series. http://www.2014-cyber-monday.com/Cyber-Monday-Sales-Coach-Online.html Exactly what do I say? Jeffery not simply was found innocent of cheating, but he won an entire enchilada.While buy instagram followers is in fact free from advertisements, that may adjust quickly. http://www.2014-cyber-monday.com/Cyber-Week-Coach-Jewelry.html

โดย : AtalantaMl    ไอพี : 192.99.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 21:55:20

  ข้อความ :

    
at this point, A shift from the current style of practising politics is recommended. Alternatives like the Aam Aadmi Party should provide inspiration to other well meaning educated individuals to form their own political outfits and contest. Lest it become dictatorship of the Aam Aadmi party as an alternative power to the aam aadmi,

We recently learned that Tyco spent more than $11 million to decorate an apartment for then CEO L. Dennis Kozlowski. depending on the Wall Street Journal, This included a now infamous $6,000 "Gold and burgundy floral designed shower curtain" And $1 million or so uggs cyber monday sale for his wife's 40th birthday party in Sardinia.

Disney didn't miss the symbology of this and has build 6 that belongs to them, all the Matterhorn, time, splash, Big thunder, Grizzly Peak since Himalayas. one additional and they match the 7 hills of Rome. Seven is a popular number in made use of, The manipulators can set ugg cyber monday 2014 off a short lead capture pages at their leisure, Any time that like. the things they're doing is spike the market on an initial burst of volume (Deploying a few of their own seed money) as well as begins a self feeding frenzy where shorts, One after another, can't stand the pain any longer and have to repurchase at higher and higher prices. This ugg cyber monday 2014 alone is what caused the majority the upward market action since October.

And he is so damned efficient. Others have already been and vanished, Murdoch goes and much more doing deals, Wanting to raise his empire and global reach. Among his subjects is uggs cyber monday sale Neil Kinnock (Now helping Ed Miliband). and as well as, The law profession and law college or university programs legalizes it. there are also the financial predators themselves. And all night and on.

Guigal Condrieu Viognier 2005 has lush nectary berry, Subtle floral aromas and nutrient accents. you aspire to linger over it for hours. faraway from $46.99 to assist you $50. cpe May, New Jersey's most southern county, Was spared the wrath of Superstorm Sandy, So it's company as usual at the Cape May Bird Observatory. Visit within annual Cape MAYgration Shorebird and Horseshoe Crab Festival (could quite possibly 16 to 19) To see North America's second highest power of spring shorebirds (Alaska's Copper River Delta is selection one) And earth's largest aggregation of breeding horseshoe crabs. Delaware Bay is an important refueling stop for the red knot on its 9,000 mile flight north for a Arctic from Tierra del Fuego.

And they made the most of opponents' errors and mental lapses. Esperanza was not intensified, Just sufficiently good. "if someone makes a mistake, we'll advantage, discipline Mike Curran said. smoking is legal for adults to use if they wish, flavoured or not. If the issue is underage use than the target the treatment of anxiety penalties that go along with underage use. Is it your rationale that the government should ban all flavored vodka because it's sweet flavor is more appealing to teens.
โดย : diccls    ไอพี : 23.89.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 จันทร์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 23:54:04

  ข้อความ :

     http://arganoilscenter.com/cheap-uggs-boots-for-kids-9623
http://www.handsonhorses.com/cheap-uggs-for-sale-2918
http://aashrayngo.org/uggs-on-sale-cheap-9443.html
http://dailynht.com/cheap-uggs-boots-for-kids-5684
http://janisarepakistan.com/admin/cheap-uggs-for-kids-3330.html

What people want to know the most: where to do "it"?! How to shower and wash or using a toilet. That was an interesting question for us to! Finally we found the perfect solution. Lets talk about "the nonolet ". A compost toilet in a compact format. To be specifically al the liquid are collect in a tank, the rest is compost. That easy. No smell at all.
Scrutinize the quality. UGG Australia products are crafted with strict attention to detail. If the quality of the stitching on a pair of UGGs is very bad, there's a high probability that you have a fake pair and not the valid, manufactured product. Poor stitching indicates poor workmanship, which is counter to the genuine UGG boot. Also, look at the heel; it should be well made and perfect aligned with the boot. If the heel is crooked, it's another sign that you probably have a fake pair of UGGs.
Mithun says he plans to book SoundTown similarly in future years on indie rock, with a smattering of other genres like hip hop, folk, bluegrass, and electronic that he's also starting to produce another festival that he's not quite ready to reveal but that will feature "a different feel and a different kind of music."
Hearing the whiny tone in my voice, Kieran who was leading our pack of three up the trail to the climbing wall stopped his hustle and faced me, looking expectant. I bit my tongue, patted him on the back of his head, wiped the snot off on my jacket sleeve, and pushed him forward. "Good job buddy! I'm proud of you!," I said, in my cheeriest voice, urging him up the trail.
The game opened up quickly once the second period began. Boylan scored two minutes into the second period, and junior forward Alex Wright added another a few minutes later, giving Old Tappan a 2 0 lead. The Huskies would strike back and tie the game with five minutes remaining in the period, scoring two goals in 14 seconds.


โดย : diccls    ไอพี : 23.89.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 พุธ ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 06:14:29

  ข้อความ :

     http://lb-bar.com/ept/out.php?trade=http://www.ugg-boot-outlet.com
http://txsc.us/uggoutlet580882
http://ecologica.bg/redirect.php?action=url&goto=www.ugg-boot-outlet.com
http://www.szao-portal.ru/uggoutlet231235
http://tinyhoes.com/out.php?http%3A//www.ugg-boot-outlet.com

ugg outlet store online
uggs factory outlet
ugg outlet store
ugg outlet
uggs outlet

http://ugg-boot-outlet.mixxt.at/networks/blog/posts.chuanwen.chen
http://lottoshira.exblog.jp/23581555/
http://martonesim.exblog.jp/23582958/
http://eniddieckm.exblog.jp/23581764/
http://berthatudm.exblog.jp/23583523/

Multiple Sclerosis displays much characteristics at the cellular class that bear a striking semblance to ailment,cheap uggs,besides their actions are accurate 180 degrees inverse Cancer compartments are granted apt flourish amid the folk body because for some reason the immune compartments have gone to siesta plus are not act their job of killing the invaders. In the case of MS the immune cells have gone rouge plus are attacking plus killing the good looking compartments of the myelin sheath that protects the nerve fibers. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Sarah Schmid3/16/12 In a initial year of operation, Detroit based startup Quizzle, a single of a most underneath a sprawling QuickenLoans umbrella, handed out giveaway credit reports as a?way to tempt users. More than a?million people sealed up for a site.
2.) Wear a pair of cute sweatpants, jeans, or dress pants. 3.) Wear a cute peacoat of winter coat. 4.) Uggs are so in! If you can't afford them (don't worry I can't either) buy some fake Uggs and sew the Uggs logo on them. Tip: Just make sure people don't look at the bottoms. 5.) It's all about accessories! Scarves, mittens, and winter hats! Follow these tips and you'll be fashionable and furry warm!
Poll: Which Shoes Help Your Plantar Fasciitis?What Brand of Shoes Helps Prevent or Treat Your Plantar Fasciitis? Birkenstock Brooks New Balance Asics Saucony Clarks Merrell Dansko Haflinger Ecco Mizuno Naot Mephisto Nike SAS Converse The shoe that helps me is another brand. (Please tell us what in the Comments section) I don't wear special shoes for plantar fasciitis, but I wear arch support inserts. Typically, it's the inflammation of the
Investment ThesisYear to date, shares of Deckers Outdoor have fallen some 60%. Shares rose from $75 in January to highs of $90 in February. Shares continued to slip away after the company gave a poor update on the full year 2012 results. Weaker consumer confidence and higher input costs put pressure on revenues and profits. Consequently, shares are exchanging hands at just $29 at the moment.
I hope you want a metal hammock stand in the types over. Metal hammock stands are typically the most well liked and least expensive stands. There a metal hammock stand for both equally spreader bar and non spreader bar hammocks. Neutral shades will site the focus where it belongs: on your own gorgeous hammock. Stainless steel hammock stands will not likely rust and seem like new for a lot of yr.
I see what you mean, and i know that shearing sheep is nice for them, but the sheep farmers in australia do not have the same laws to abide by as we do. i have seen first hand how the sheep are sheared (in australia) and it's done carelessly, often leaving the animals with open wounds that are not taken care of at all. i worked on a farm while in australia, and i have seen this done, it's the reason i quit the job. i'm not saying all people shear sheep the same way, but i have seen for myself these poor animals die from wounds that have been infected.
But looking at my peers they always go to the deli counter and get a made to order sandwich wrap or panini. Best university event: The best event that I participated in would have to be the lecture from Bobby Seal, one of the co founders of the Black Panthers.
Enjoy!.
Uggs with Sparkles! Fun gift ideas for teen girls!Girls love UGGS! The new Uggs sparkles variety is a huge hit with the teenage girls. These super cute sparkly UGGS will go with just about any outfit making them a great investment. They aren't cheap but they hold up and the girls will treasure their UGGS so much that most girls are very protective of them. They are so fashion forward that their moms may even like a pair! (hint hint Dads.)
These shoes are so famous and popular due to their peculiar style and number of advantages. If you want to give some gift to your partner and husband then ugg boots are the most favorite choice. Just go to the market, enter in an ugg boot shop and you will find a wide range of beautiful and amazing shoes of almost every color.

http://glajamayne.com/ugg-boot-outlet-2730.html
http://thedigitalartery.com/wp-content/ugg-boot-outlet-8859.html
http://emeraldmayne.com/wp-content/ugg-boot-outlet-7457.html
http://cheapstylus.com/wp-content/ugg-outlet-shopping-7160.html
http://experiagent.com/php/ugg-boot-outlet-4597.html


โดย : diccls    ไอพี : 23.89.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 ศุกร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:24:23

  ข้อความ :

     Wayneleed http://wowmonstershow.com/news/?page=Cheap+girl+jordans+for+sale Really really prior to this it seemed like solution I really obviously approximately put it on the pup.Save time before to help you compensate for all your other concerns having said that think this really is a"Small personal hand-applied electronic device, Purposes increase? Comprehend a considerable problem. http://wowmonstershow.com/news/?page=Where+to+buy+cheap+jordan+shoes ent showed up, Significant choose worth mentioning fastpaced techy time periods.Front desk staff related to claim Hillary Rodham Clinton becomes successful in a table quite C17 army expert services airaircraft regarding females passing of life out of the of the islands regarding malta, With the mediterranean sea along with. Jordan 7 bordeaux for cheap One (1) entry per person weekly.The Courier Post ( isn't going to be responsible for incomplete, lost, late, postage due, misdirected or illegible entries and even failure to obtain entries due to transmission failures or technical failures of any sort, including, without limitation, malfunctioning of any network, software or hardware, whether originating with sender or sponsor. http://wowmonstershow.com/news/?page=Jordan+shoes+cheap+online

โดย : WayneleedMl    ไอพี : 192.99.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09:54:08

  ข้อความ :

     moncler schweiz ๏ปฟcanada goose outlet Horse and carriage rides are available during the summertime, which take riders over the romantic downtown streets.3 million X5s for patrons worldwide. botas ugg baratas http://leehayward.com/cheap-north-face-jackets.html I often complete a small pilot hole and after that increase the bit dimension till the opening is large enough for my wire.And yes it just this I don't know it's his car just racing overall this year in case you can get your vehicle in the front. cheap uggs http://leehayward.com/cheap-north-face-jackets.html

โดย : Miaageged    ไอพี : 198.27.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 จันทร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 21:09:07

  ข้อความ :

     moncler jackets Some website that is offering electronics at cheap prices, and that i learned an important lesson.Supervalu posted a loss of revenue for the second quarter of the company's fiscal year of $111 million, the results of several onetime charges. moncler jackets canada This camera has the benefit of auto shutoff so your batteries last well over 2 hours.8, that has a "deceleration in recent weeks," Burberry said in the current statement. north face outlet canada

โดย : Mavisaged    ไอพี : 198.27.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 ศุกร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 00:36:09

  ข้อความ :

     cheap nfl jerseys from china La Tienda shipped to a minimum of 100,000 customers next year, including restaurants and renowned chefs.The Grand Canyon float tours can give you an experience you'll live to remember for a many years to come. michael kors outlet online store As soon as we gave him the reality of our story, he said really he did "I have 250 acres over the Pleasant River.EDITORS: STORY CAN END HERE >In during the past year negotiations with Boehner on raising the debt ceiling, news outlets reported that Obama had agreed to raise Medicare eligibility age factored in a bargain of which Republicans would accept to certain tax increases. cheap michael kors handbags

โดย : Maureend    ไอพี : 198.245.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 11 พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 12:26:33

  ข้อความ :

     moncler doudoune femme chaussure louboutin pas cher The Newark Police Department has released video of former Bush aide John "Jack" Wheeler in a Wilmington office building yesterday he died, and is discovered in a landfill.Cannabis say earlier on the day, Wheeler was approached inside this building by a few individuals who offered assist with him, which Mr.Right after a terrible start, P Adam Podlesh has been feeling relaxed and ranks 15th in net average (40. doudoune moncler femme doudoune canada goose Prominent travel agencies in order to guarantee clientele all throughout the year. They may feature discounts and package offers, that you can well take advantage of as long as you plan any trip using every single piece of theseApart from the straightforward booking your holiday by developing usage of a ravel ingredient, you can depend on of a straight forward christmas even just in superior season.One thing I'm a little concered about is the width. moncler doudoune femme

โดย : Marilynd    ไอพี : 192.99.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 12 อาทิตย์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:33:05

  ข้อความ :

     New Years Eve Deal Michael Kors You might want to search for loose fitting apparels just like the soft pants for yoga, comfortable shorts and silky organic tees.Their 04 mark against the Nuggets aside, we were holding 811 against Washington, the Clippers, Memphis, Golden State, plus the Lakers. michael kors outlet sale Except not many people are laughing immediately. Not around college basketball, where some might see the heads of among their known programs and quite a few positive public faces Krzyzewski and Stanford's defect on the enemy within six weeks of each other.For the reason that capital for that autonomous region of Catalonia, Barcelona are seen by its residents separate from Spain, but, as Robertson said, that a sense of separation is primarily about creating a definite political, and linguistic identity. michael kors outlet

โดย : Margaretd    ไอพี : 142.4.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 13 พุธ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 19:19:02

  ข้อความ :

     michael kors handbags outlet The government's job would be to protect those and nothing more. That is why laws on taxes, murders, international trade, and market regulations are totally appropriate, because those are entities that liberate the public from folks who wish to infringe upon the freedoms of others. However, the federal government overextends its boundaries once they implement laws on drugs, the change in money, and marriage, because those are matters which were of personal issue along with directly infringe upon the approach to life of others..
We have discounts all year long, so if we have Cyber Monday specials, you're certain you'll be benefiting from of the best deals around. If you are having trouble picking out the perfect gift, you can search our gift finder or acquire a few gift certificates. So skip the mall, ads and coupons and wait for an real sales..
http://tropicalconsulting.com/michael-kors-factory.html
michael kors handbags Befitting dining that bills itself as the diner, Skillet serves breakfast whenever the restaurant is open. The line between morning and evening dish is fluid: French toast is urged for lunch, and a steak and blue cheese scramble the winning combined tangy blue cheese, arugula, and bacon jam topping the restaurant's terrifically juicy (if slightly sweet) burger is regarded breakfast fare. If for example the prospect of after work eggs appeals, place an order for the deconstructed corned beef hash, a dry stew of savory roasted onions, fingerling potatoes, carrots, and supremely salty shards of corned beef, all crowned by using a pair of gently fried eggs..
"I'm going to make my determination every week who our quarterback is, to start with, based on health," Kelly said. "The ideal world is Mike's the healthiest worldwide, Nick's the healthiest on earth and Matt's the healthiest in the world. Let's get compared to that point in time and we'll have a very good conversation.".
cheap michael kors watches
michael kors outlet online Caught six passes for 204 yards and two scores, Terrance Magee added two secondhalf touchdowns, with out. 13 LSU turned a tenuous halftime lead into a 4816.More >>Odell Beckham Jr. Caught six passes for 204 yards and also scores, Terrance Magee added two secondhalf touchdowns, with no.20yearold Jade Severio must have been a rear passenger in a very 2009 Hyundai Accent which was traveling eastbound on Florida Boulevard whenever a Chevrolet truck was envious a left turn from Juban Road thus hitting the Accent almost exactly.Severio was later pronounced dead with a local hospital.
michael kors bags outlet


โดย : Nwqatijv    ไอพี : 216.244.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 14 พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 04:41:08

  ข้อความ :

     ๏ปฟmichael kors outlet store๏ผŒmichael kors outlet locations An unpaid item case is going to be opened after 32 days later automatically if are rarely getting paid. So please contact us to cancel the transaction any time you changed your body and mind, thank you! We simply accept Paypal. We don't responsible for any potential cost at buy's side, please kindly realize that! Return is accepted within A fortnight after your payment..
The latest piece of waste materials to float out his mouth (or use the cranial anus in Beck case) are his warnings on the Islamic caliphate emanating on the democratic uprising in Egypt (you no doubt know, the kind of government his fellow savant George W. Bush jammed over the throat of the Iraqis with a military invasion and hundreds of thousands of deaths however, when another society rises for the occasion, in lieu of getting US permission well). The first thing about people like Beck (Frank Gaffney is one other one who is brief a few milanos inside the Pepperidge Farm box) their hate of nonChristian whites (read: Muslims) is a lot more pronounced than there cognitive break with reality.
http://www.sportindesford.org/michaelkors-factoryoutlet.html


โดย : Katrinad    ไอพี : 198.27.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 15 พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 22:50:45

  ข้อความ :

     christian louboutin pas cher "I've been through this before, so I'm accustomed to going up and down concerning the leagues," Kashirsky said. "I know they expect me in the future down here and play well and set in a good effort. That is what I tried to perform tonight. Even with never been a Film fan, I spent a chunk of the last couple days just hearing interviews with him. The richest two aired at the Adam Carolla Show and Marc Maron's WTF; hearing them, It seemed like few things on tv could have compelled me as strongly immediately as Film being interviewed. Yet I've truly little if any need to watch or rewatch his movies.
http://lapdogs.ca/michael-kors-outlets.html


โดย : Kittyaged    ไอพี : 192.99.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 16 พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 01:43:56

  ข้อความ :

     Christmas Sales Michael Kors Arrowhead Stadium. "We are deeply saddened by way of the news about this accident additionally, the passing of Jerry Brown," Cowboys owner Jerry Jones said in a statement. "At this time, our hearts and prayers and deepest sympathies are along with the members of Jerry's family and every one of those who knew him and loved him." Officers conducted an area sobriety test on Brent and arrested him on suspicion of driving under the influence, Argumaniz said.
tn pas cher


โดย : Mamieaged    ไอพี : 142.4.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 17 อาทิตย์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:01:45

  ข้อความ :

     michael kors outlet online saleGurley's injury biggest of all the. Georgia's injury problems this holiday season have been well chronicled.uggs for christmas

โดย : fleellmom    ไอพี : 216.244.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 18 อังคาร ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:43:42

  ข้อความ :

     Louboutin for sale, tariffs will likely be instantly transferred towards the PHS 3G account. China Telecom Shanghai yesterday to a reporter inquired about issues associated for the organization was knowledgeable that,Chrsitian Louboutin Attractive Sling Glittered Stiletto Nude, as at current,wholesale, cheap ugg China Telecom hasn't but acquired authorities departments around the wants of PHS people in January one 2013 for processes for withdrawal network needs. China Telecom because the backbone from the nationwide substantial telecommunications corporations,Christian louboutin outlets, will carry on to create PHS buyer services and retain the reliable rights and interests of customers of PHS network.discovered the PHS small business isn't only the operation of China Telecom,Louboutin sales and profits, China Unicom also operates connected companies inside the north uggs ,Christian Louboutin Yolanda Spikes 120 leather peep toe pumps, ugg the PHS have to totally withdraw in the marketplace deployment of nationwide unity.October of this 12 months,

โดย : Quechao    ไอพี : 182.114.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 19 พุธ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 18:07:25

  ข้อความ :

     Glitter Slingback Gold, formally getting into the town in Could 2013, Phone Quantity in Shanghai location.๏ปฟGoldsmith watch can be traced back to the beginning of the forties of last century, it is the watch industrys true classic, it is a gradual stereotyping mens watches, there were a large number of watch manufacturers are producing a gold watch. One of the most prominent thing to the number of Rolex , the iconic Oyster Case + bubble back watches back, with Rolesor of goldsmith design, replica dolce-&-gabbana watches can be described as classic generation, perhaps Rolex gold watch to mark the impression it was then that the people who hearts.Unlike a gold watch gold watches are so unassuming, at the same time be able to highlight the degree of luxury watches, so more and more extensive contacts by everyone. copy watches Those between a gold watch from the first glance you will find and steel table has a completely different aura.Rolex Oyster Perpetual Calendar-type gold on the watch betweenChoose between a gold watch, replicawatches Rolex must be true, but it reveals the appearance of gilt

โดย : Quechao    ไอพี : 182.114.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 20 อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:43:51

  ข้อความ :

     inside the north,Christian Louboutin Yolanda Spikes 120 leather peep toe pumps, the PHS have to totally withdraw in the marketplace deployment of nationwide unity.October of this 12 months Quinceanera Dresses ,Christain Louboutin black leather 'Roman 120?? button detail booties, based on stats,Christian Louboutin Straightforward Botta Boot, the amount of PHS end users are nevertheless thirty million nationwide,CL footwear, Flower Girl Dresses Shanghai, the amount of PHS customers about about a hundred Mother Of The Bride Dresses ,Louboutin wholesale,000. PHS background dates back again to 1998,Christian Louboutin Catenita 120 leather slingbacks, the official opening with the PHS Zhejiang Yuhang District,Low-cost Christian louboutin, 1 way service fees,Christian Louboutin Christian Louboutin Multi Booty 140 boots, month to month expenses twenty yuan,Christian Louboutin Straightforward 70 leather pumps, 0.two yuan per moment prices,Christian Louboutin Open Lips 120 suede pumps, with reduced charges,Christian Louboutin Bibi 140 leather platform pumps, the consumer was breaking the a hundred million mark.

โดย : Quechao    ไอพี : 182.114.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ losc@losc.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

  
โรงเรียนบ้านละเอาะ
ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จัหวัดศรีสะเกษ Email: losc@losc.ac.th
Based on : losc.ac.th Modified to Maxsite 1.50